ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

 

 

 

ce apr

 

 

iso-9001-2008-1

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

                                                Κλάδης Δημήτριος    Μεταλλειολόγος - Μηχανικός ΕΜΠ

Η υγροποίηση, ή αλλιώς το ίδρωμα των κουφωμάτων, των τζαμιών και των τοίχων, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται κατά κύριο λόγω το χειμώνα. Αυτό συμβαίνει επειδή τότε έχουμε τις μέγιστες θερμοκρασιακές διαφορές του εσωτερικού χώρου με το εξωτερικό περιβάλλον. Για να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο θα πρέπει πρώτα να δώσουμε τον ορισμό του και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει στη μάζα του υδρατμούς υπό μορφή μικρών σταγονιδίων που όμως δεν είναι ορατές γι΄αυτό δεν γίνονται αντιληπτές. Η ποσότητα των συγκρατούμενων υδρατμών εξαρτάται από την πίεση και την θερμοκρασία του αέρα. Η επίδραση της πίεσης, σε αυτό το φαινόμενο είναι αμελητέα, ενώ η θερμοκρασία το επηρεάζει σημαντικά. Με την άνοδο της θερμοκρασίας αυξάνεται η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί υδρατμούς, ενώ με την πτώση της θερμοκρασίας η ικανότητά του αυτή μειώνεται όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα.

diagramma ygropoihshs

Η περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς μετριέται σε απόλυτες και σχετικές τιμές.

Απόλυτη υγρασία ονομάζουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται στη μονάδα όγκου του αέρα σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία και εκφράζεται σε g/m3.

Σχετική υγρασία είναι ο λόγος της ποσότητας των υδρατμών που περιέχεται στον αέρα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία προς την μέγιστη δυνατή ποσότητα υδρατμών που μπορεί να συγκρατηθεί στον ίδιο όγκο αέρα και στην ίδια θερμοκρασία.

φ=C/CS x 100 (%)

όπου φ=σχετική υγρασία.

         C= η συγκέντρωση των μορίων υδρατμού που περιέχονται στον αέρα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.

         CS= Η συγκέντρωση των μορίων σε κατάσταση κορεσμού στον ίδιο όγκο αέρα και στην ίδια θερμοκρασία.

ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Όταν οι υδρατμοί που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα φθάσουν σε κατάσταση κορεσμού και επομένως η σχετική υγρασία είναι φ=100%, τότε οι επιπλέον υδρατμοί δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν, συμπυκνώνονται και επικάθονται επάνω στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων υπό μορφή σταγονιδίων. H συμπυκνωμένη αυτή ποσότητα υγρασίας είναι η δρόσος, ενώ η θερμοκρασία κατά την οποία εκδηλώνεται το φαινόμενο καλείται σημείο δρόσου ή θερμοκρασία δρόσου και ταυτίζεται με τη θερμοκρασία κορεσμού.

Όταν ο θερμός αέρας ενός δωματίου έρχεται σε επαφή με μια ψυχρή επιφάνεια (π.χ. συμβατικό κούφωμα) χάνει μέρος της θερμότητάς του και ψύχεται. Με την πτώση της θερμοκρασίας του μειώνεται και η ικανότητά του να συγκρατήσει ποσότητα υδρατμών (Cs), άρα αυξάνεται η σχετική υγρασία (φ) (όπως συμπεραίνουμε από την παραπάνω σχέση).

Αν ο αέρας ψυχθεί τόσο, ώστε η θερμοκρασία του να πέσει κάτω από το σημείο δρόσου, τότε παρατηρείται επιφανειακή συμπύκνωση ή αλλιώς υγροποίηση. Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι αν η θερμοκρασία του αέρα πέσει από τους 20οC στους 10οC θα αποβληθεί ποσότητα υγρασίας 7,9 g/m3.

Επίσης συμπύκνωση μπορεί να εκδηλωθεί και αν αυξηθεί η σχετική υγρασία του χώρου (φ) όχι με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά με αύξηση της υγρασίας (C), δηλαδή με αύξηση της ποσότητας υδρατμών στο χώρο. Αυτό παρατηρείται σε χώρους που υπάρχουν πολλά άτομα λόγω της αναπνοής, καθώς ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει μεγάλη ποσότητα υδρατμών. Oμοίως και με το βρασμό νερού στο χώρο της κουζίνας. Το νερό εξατμίζεται από το μαγειρικό σκεύος και οι παραγόμενοι υδρατμοί εμπλουτίζουν τον αέρα με πρόσθετη ποσότητα υγρασίας (υδρατμών) και ανεβάζουν το επίπεδο της σχετικής υγρασίας. Tο ίδιο συμβαίνει και σε ένα μπάνιο κατά τη χρήση του ζεστού νερού.

Επομένως συμπύκνωση μπορεί να σχηματισθεί με δύο τρόπους:

• Mε πτώση της θερμοκρασίας του αέρα και άρα μείωση της ικανότητας να συγκρατηθεί ποσότητας υδρατμών.

• Mε αύξηση της περιεχόμενης ποσότητας υδρατμών για την ίδια τιμή θερμοκρασίας του αέρα.

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόμενο της συμπύκνωσης εμφανίζεται συνήθως κατά τη χειμερινή περίοδο και όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει σε χαμηλά επίπεδα. Τα σημεία που εμφανίζεται είναι τα πιο ψυχρά που σημαίνει ότι από εκεί έχουμε απώλειες θερμότητας όπως τα πλαίσια κουφωμάτων αλουμινίου που δεν είναι μονωμένα, τις μαρμαροποδιές των κουφωμάτων, στη συναρμογή τοίχου με τις κάσες των κουφωμάτων, στα τζάμια και γενικώς σε κάθε στοιχείο που μπορεί να αποτελεί ισχυρή θερμογέφυρα. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με τις μέγιστες επιφανειακές θερμοκρασίες όπου σχηματίζεται υγροποίηση.

θερμοκρασία αέρα max υδρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΟΣΟΥ (επιφανειακή θερμοκρασία) (oC)
oC g/m3 40% 50% 60% 70% 80% 90%
16  13.8 2.4 5.6 8.2 10.5 12.6 14.4
18  15.4 4.2 7.4 10.1 12.5 14.5 16.3
20  17.3 6.0 9.3 12.0 14.4 16.4 18.3
22  19.4 7.8 11.1 13.9 16.3 18.4 20.3
24  21.8 9.6 12.9 15.8 18.2 20.3 22.3

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι για εσωτερική θερμοκρασία αέρα 20oC και σχετική υγρασία 60% (κάτι πολύ σύνηθες) θα εμφανιστεί υγροποίηση σε οποιοδήποτε στοιχείο θα έχει θερμοκρασία κάτω από 12oC.

Αν αυξηθεί η σχετική υγρασία για την ίδια πάντα θερμοκρασία, το φαινόμενο θα εμφανιστεί εντονότερο. Το ίδιο συμβαίνει και αν στην ίδια σχετική υγρασία αυξηθεί η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα.

Ένα ενεργειακό κούφωμα έχοντας χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας (πίο θερμομονωτικό) έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία στην εσωτερική του επιφάνεια απ'ότι ένα συμβατικό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην παρακάτω εικόνα.

simvatiko vs energeiako

Για εξωτερική θερμοκρασία -11oC και θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20oC το συμβατικό κούφωμα (αριστερά) έχει στην εσωτερική του επιφάνεια θερμοκρασία 5oC ενώ το ενεργειακό 12oC (δεξιά). Συνεπώς το ένα θα εμφανίσει υγροποίηση σε σχετική υγρασία 40% ενώ στο άλλο θα εμφανιστεί το φαινόμενο όταν το ποσοστό σχετικής υγρασίας ξεπεράσει το 60%. Το ίδιο αποδεικνύεται και στον παρακάτω πίνακα.

Εξωτερική θερμοκρασία βάση της οποίας εμφανίζεται το φαινόμενο της υγροποίησης στο

εσωτερικό ενός δωματίου με θερμοκρασία 20oC σε διαφορετικά ποσοστά σχετικής υγρασίας.

 

Συντελεστής θερμοπερατότητας

Κ (W/m2K)

Σχετική υγρασία
45% 60% 75%
Τζάμι μονό πάχους 4mm 5,1 3,1 oC 9,0 oC 13,7 oC
Τζάμι διπλό με διάκενο 12mm 2,6 -13,1 oC -1,5 oC 7,6 oC
Τζάμι διπλό ενεργειακό με διάκενο 16mm 1,0 -57,0 oC -30,5 oC -9,0 oC
Συμβατικό κούφωμα 7,0 3,4 oC 9,2 oC 13,6 oC
Ενεργειακό κούφωμα 2,6 -13,1 oC -1,5 oC 7,6 oC

Βλέπουμε ότι για εσωτερική θερμοκρασία αέρα 20oC και σχετική υγρασία 60% θα εμφανιστεί υγροποίηση σε συμβατικό κούφωμα όταν η εξωτερική θερμοκρασία γίνει 9,2oC και κάτω, ενώ όταν έχουμε ενεργειακό κούφωμα η θερμοκρασία θα πρέπει να πέσει κάτω από τους -1,5 oC για να παρατηρηθεί το φαινόμενο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η υγρασία από όπου και αν προέρχεται δεν παύει να έχει αρνητικές συνέπειες για τα σπίτια και να είναι επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων.

Και αυτό επειδή:

• Προσβάλλει και καταστρέφει τα δομικά υλικά λόγω της απορρόφησής της απ’ αυτά.

• Μειώνει τη θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων λόγω παραμονής της μέσα στους πόρους και στις κυψέλες των θερμομονωτικών υλικών.

• Ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριδίων και την παραμονή μικροοργανισμών μέσα στα υλικά, κυρίως όταν συνοδεύεται από υψηλή θερμοκρασία.

• Δημιουργεί αίσθημα δυσφορίας στους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται σ' έναν υγρό χώρο.

• Επιδρά δυσμενώς στην υγεία των ανθρώπων, όταν πρόκειται για μακροχρόνια και σταθερή

κατάσταση.

• Δημιουργεί αντιαισθητική εικόνα στο χώρο (μούχλα).

Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ της υγρασίας που οφείλεται στη δρόσο και στην υγρασία που οφείλεται σε άλλα αίτια (υγρασία εδάφους, βροχής ή υγρασία οφειλόμενη σε φθορές των σωληνώσεων). Για το λόγο αυτό θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του τα βασικά χαρακτηριστικά διάκρισής της.

Διακρίνεται από τις άλλες μορφές υγρασίας από τον τρόπο εμφάνισης:

• Είναι κατά κανόνα παροδικό και περιοδικό φαινόμενο.

• H προσβολή δεν προχωρεί σε βάθος στο δομικό στοιχείο, αλλά παραμένει επιφανειακή σε αντίθεση με άλλες μορφές υγρασίας.

• Είναι φαινόμενο του εσωτερικού χώρου, γι’ αυτό και εμφανίζεται μόνο στη εσωτερική επιφάνεια του σπιτιού.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Για να μη σχηματισθεί συμπύκνωση στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων ενός χώρου, πρέπει οι επιφανειακές τους θερμοκρασίες να είναι υψηλότερες της θερμοκρασίας δρόσου του αέρα για τη δεδομένη τιμή θερμοκρασίας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δραστικά οι θερμογέφυρες που είναι υπεύθυνες για την διαφυγή θερμότητας από το εσωτερικό του σπιτιού. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει:

  • Oι τοίχοι να είναι καλά μονωμένοι.
  • Tα κουφώματα αλουμινίου να είναι ενεργειακά (θερμοδιακοπτόμενα).
  • Τα τζάμια να είναι ενεργειακά με πλήρωση αερίου argon.
  • Τα κενά μεταξύ κάσας και κουφώματος θα πρέπει να καλύπτονται με μονωτικά υλικά (αφρός πολυουρεθάνης, ακρυλικός στόκος κ.α.).
  • Επίσης θα πρέπει τα κουτιά των ρολών να έχουν θερμομονωτική προστασία από την εσωτερική πλευρά και όχι από την εξωτερική, μιας και ο εσωτερικός χώρος του κουτιού επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω της σχισμής περιέλιξης των περσίδων.

Αυτές είναι οι κυριότερες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε σημαντικά ή να εξαλείψουμε το φαινόμενο της υγροποίησης.

Επίσης υπάρχουν και ορισμένες πρακτικές συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθούνται:

• Να αποφεύγεται το στέγνωμα των ρούχων στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού.

• Να είναι κλειστές οι εσωτερικές πόρτες όταν η νοικοκυρά μαγειρεύει και το παράθυρο της κουζίνας να είναι στην ανάκλιση.

• Να είναι περιορισμένος ο αριθμός των φυτών εσωτερικού χώρου.

• Να γίνεται σωστός και συχνός αερισμός του σπιτιού ανοίγοντας δύο παράθυρα που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές έτσι ώστε να δημιουργείται ρεύμα αέρα.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το φαινόμενο της υγροποίησης των υδρατμών μπορεί να παρουσιαστεί και στα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου αλλά σε πιο ακραίες συνθήκες. Τέλος δίνεται ένα διάγραμμα στο οποίο καταγράφονται οι τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας βάση των οποίων έχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

evexia